Loading...

Filmschauspieler [Paul Kemp], 1934 [Film Actor [Paul Kemp], 1934]

Group: Die Künstler [The Artists]
Portfolio: V/30 Der Schauspieler [V/30 The Actor]
Number: V/30/6

August Sander Stiftung
Cäcilienstr. 48
50667 Köln
+49 221 1705 0720
stiftung@augustsander.org